+43 7272 70 100 0 office.rohrtechnik@h-f.at
Baubeginn: September 2014
Bauende: September 2015
Auftragnehmer: HF ROHRTECHNIK GMBH
Auftraggeber: Marktgemeinde Gutau
Verfahren (Art der Leistung): TV-Untersuchung Leitungskataster ÖNorm/EN13508, 16.050 lfm, Druckprüfungen ÖNorm B2503-ÖNorm EN1671, ÖNORM EN805
Abrechnungssumme: € 105.925,31 (netto)
Projektbeschreibung/Leistungsumfang: Kanalprüfungen-2014, Zonenbefahrung 1, ABA Gutau, BA15, Zone 2014